НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

Колективи 6 кафедр факультету іноземних мов у 2019 році продовжували працювати над третім етапом науково-дослідної теми 0116U001434 «Актуальні проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики викладання германських і романських мов», що знайшло відображення у опублікованих статтях у 9 закордонних та 76 у вітчизняних виданнях. Викладачі кафедр взяли участь у роботі 8 закордонних та 20 міжнародних українських конференцій, підготували 9 монографій (в тому числі в іноземних виданнях), 3 підручники та 7 методичних розробок.

  

Порівняно з минулим роком у році кількість публікацій науковців факультету у фахових українських журналах помітно зросла, збільшився й  інтерес до закордонних конференцій. Пріоритетним стає збільшення кількості публікацій наших науковців у фахових закордонних виданнях, зростання частки публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз 7 (3 – на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів, 2 – на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства та 2 на кафедрі комунікативної лінгвістики і перекладу).

У 2019 році співробітниками факультету захищено 6 кандидатських дисертацій (Руміга І.І., Коропецька О.І., Марчук О.В., Тумак О., Томусяк А.О., Коропатніцька Т.П., Паранюк Д.В.).

          

 

Робота аспірантури, докторантури, спецради

При факультеті іноземних мов здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Працює спеціалізована вчена рада Д 76.051.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.04 – германські мови.

 

Продовжують роботу над докторськими дисертаціями Ковалюк Ю.І. та Колісниченко Т.В., над кандидатськими дисертаційними дослідженнями – аспіранти та здобувачі Москаль Т.Д., Боцвінок Л.М., Цинтар Н. В., Стерлікова М. С., Савчук Т. Г., Янковець О.В., Таран С.О., Виспінська Н.О., Дерябіна А.А., Качан Б. М., Молочко О. П., Редьква А.В.

Працює факультетський осередок ради молодих науковців під керівництвом Бешлей О.В.

 

 

Періодичні видання факультету іноземних мов

На факультеті видавалися 3 фахові збірники наукових праць: «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія» (гол. ред. – д.філол.н., проф. Єсипенко Н.Г.), «Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс» (гол. редактор – д. філол.н., проф. Попович М.М.) та «Актуальні проблеми романо-германської філології» (гол. редактор – д. філол.н., проф. Кушнерик В.І.), у останнього завершився термін і він вилучений зі списку фахових видань.

На жаль, жоден з них не входить до наукометричних баз і прагнення цього складає перспективу їх розвитку.

 

Організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, участь у проектах

10 травня факультет іноземних мов провів XII Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми романо-германської філології», присвячену його 65-річчю. У ній взяли участь 35 представників різних міст України, зокрема Києва, Львова, Умані. Учасники конференції обмінялись досвідом, ознайомились з новітніми тенденціями в різних сферах лінгвістики, термінознавства, перекладознавства, методики навчання іноземних мов.

     

Окрім конференцій, у звітному році кафедрами факультету організовано низку навчально-методичних семінарів. Так, 8 квітня під керівництвом доц. А.А. Король відбувся семінар-практикум з використання лінгафонного обладнання, а 29 листопада під проводом доц. Л.Г.Олексишиної – семінар-практикум (із залученням системи синхронного перекладу), присвячений шляхам формування компетенцій синхроністів, дидактизації навчальних матеріалів, в яких взяли участь викладачі випускових кафедр.

     

Співробітники факультету взяли участь у множині всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, симпозіумів.

Викладачі кафедри англійської мови, іноземних мов для гуманітарних та природничих факультетів брали участь у семінарах і тренінгах в рамках проектів Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» (тривалість проекту 2015-2021 роки) та «Шкільний вчитель нового покоління» (тривалість проекту 2014-2019 роки). К.ф.н. Худик К.Г. як сертифікований тренер багатьох проектів Британскої ради взяла участь у множині тренінгів та семінарів.

         

11 червня доц. Манютіна О. І. виступала модератором на Міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», яка проводилась в Києві а 24 – 26 жовтня взяла участь в установчому тренінгу для фасилітаторів регіональних освітніх хабів у Дніпрі в межах проекту Британської ради "Сприяння розвитку регіональних англомовних професійних спільнот в Україні".

   

К.ф.н. Кравчук О.В. та взяла участь у Міжнародних наукових заходах у Львівському національному університеті імені Івана Франка: семінарі «Німецька мова в Україні» (8-14 серпня) та конференції „Історія, сучасність та потенціал німецької мови в Україні“ (31 жовтня – 2 листопада).

   

К.ф.н. Коропатніцька Т.П. взяла участь у освітньому конгресі «Wissen und Lernen im digitalen Zeitalter», що відбувся 15-16 листопада в Гете-Інституті Київ.

 

Викладачі Тумак О.М., Виспінська Н.М., Колісниченко Т.В., Марчук О. В., Гоменюк О.Я., Никіфорчук Ж.В. Тоненчук Т.В., Козубська С. В., Мудра О. В., Беженар І.В., Савчук Т.Г., Шумейко О.В., Равлюк І.Є, Банар Ю.В. взяли участь в роботі Третього Кампусу програми «Розвиток викладання та навчання на основі компетентностей; командна робота» від ГО «Вище» у партнерстві з Британською Радою в Україні, Pearson, МОН України з 16 по 19 жовтня.

     

Проф. Осовська І.М. та к.ф.н. Коропатніцька Т.П. взяли участь у 26 Міжнародній конференції асоціації українських германістів (27-28 вересня, Львів).

 

Манютіна О.І., Руміга І.І., Беженар І.В., Косенко А.В., Шумейко О.В., Равлюк І.Є., Кожемякіна Г.І., Народова М.І., Балахтар К.С., Попович О.О. взяли участь  у тренінгу «Assessment of Writing in Universities» 27 листопада на базі ДонНУ імені Василя Стуса;

     

Викладачі Венкель Т. В., Гіков Л. В., Козубська С. В., Бортник С. Б., Коваленко О. О., Боцвінок Л. М., Шенько М. М. взяли участь у тренінгу від Cambridge Assessment Club «B2 First Exam Preparation», який відбувся 14 листопада.

 

Д.ф.н., доц. Гладка В. А., к.ф.н., доц. Кутасевич Г. Я., к.ф.н., доц. Стефурак О. В. 12-15 червня взяли участь у стажуванні "Journees professionnelles du francais en Ukraine", організованому Посольством Франції в Україні, Французьким інститутом в Україні, Міжнародною Федерацією викладачів французької мови у Києві.

   

 

Науково-дослідна робота студентів

До науково-дослідної роботи активно залучається й студентська спільнота. Так, 17-18 квітня 151 студент факультету взяв участь у щорічній університетській науковій конференції.

Студенти старших курсів регулярно публікують результати своїх досліджень під керівництвом викладачів кафедр у наукових виданнях факультету.

На кафедрах проводяться засідання студентських наукових груп та гуртків, метою яких є знайомство з новими науковими джерелами та теоріями, обговорення проблемних аспектів власних наукових робіт. Двічі на семестр проводяться окремі засідання «Наукового гуртка для юних науковців» для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання.

В рамках німецько-українського семінару спільно з педагогічним університетом міста Людвіґсбурґ (Німеччина) „Deutsche, jüdische und ukrainische Geschichte und Literatur in der Bukowina von XIX Jhd. Bis zur Gegenwart“ (7 вересня – 12 вересня) 12 студентів німецького відділення  2-5 курсів (Сторожук Ю., Поліщук І., Білокопита А., Гуцул Х., Божинська Я., Павлюк А., Когутич Н., Бойчук А., Пинтелюк Н., Слободян А., Унгурян К., Данилюк Е., Пинтюк Є.) презентували результати своїх мовних та історичних досліджень іноземним колегам.

     

Студенти беруть участь у всеукраїнських семінарах, так студентка 3 курсу Унгурян О. В. взяла участь у «Workshop for Youth Leaders in English Teaching», організований Американськими Радами 28 травня – 3 червня.

 

 

Інші форми наукової діяльності

Кандидати та доктори наук факультету рецензують та опонують кандидатські та докторські дисертації, редагують монографії, посібники, підручники, входять до редколегій видань «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія», «StudiaPhilo­logica» (Київський університет імені Бориса Грінченка), є членами спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей 10.02.04 – гер­мансь­кі мови та 10.02.01 – українська мова (проф. Бялик В. Д., проф. Єсипенко Н. Г., доц. Кійко С.В., проф. Кушнерик В. І., проф. Осовська І. М.); спеціалізованих вчених рад Київського національного лінгвістичного університету Д 26.054.02 (проф. Кушнерик В.І., проф. Попович М.М.) та Д 26.054.01 (проф. Лабінська Б.І.); спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (проф. Лабінська Б.І.).

Кафедри тісно співпрацюють з ЗСО Чернівців та Інститутом післядипломної освіти Чернівецької області: ведуть курси професійної перепідготовки з вчителями міста та області, організовують та проводять, як члени журі, учнівські олімпіади всіх рівнів, допомагають готувати переможців обласної олімпіади до всеукраїнської олімпіади учнів. Доц. Гладка В.А. головувала в журі обласного етапу конкурсу «Вчитель року» (номінація «Французька мова»)

   

Орищук С.В. очолював секцію «Англійська мова» Буковинської Малої академії наук, Новосадська О.Б. та Заполовський М.В. ведуть практичні заняття з учнями Малої Академії.

 

 

Перекладацька діяльність

Перспективною формою діяльності є перекладацька.

У контексті Року австрійської культури в Україні та за сприяння уряду землі Каринтія (Австрія) студенти та викладачі кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства під керівництвом к.ф.н. Олексишиної Л.Г. та к.ф.н. Томнюк Л.М. виконали перекладацький проект: вперше були перекладені українською та опубліковані твори німецькомовних чернівецьких авторів початку 20 століття Франца Порубскі та Конрада Пекельманна, презентація відбулася 10 грудня.

   

Співробітники факультету є офіційними перекладачами множини заходів.

         

Козубська С. В. здійснювала усний переклад в межах Круглого столу – офіційної зустрічі наукової делегації з Університету Сучави та викладачів Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 13 листопада. Вона забезпечувала й переклад на відкритті виставки "Чернівецькі сторінки творчості Аппельфельда та Семель", яка відбулась у ЧНУ 20 вересня.

 

Шершун О.В. здійснювала переклад семінарів міжнародної освітньої педагогічної програми “Character International Inc” 14–25 жовтня, Івано-Франківськ.

   

ЧНУ © 2015