План засідань вченої ради

факультету іноземних мов

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2019-2020 навчальний рік

 

Місяць

Пропоновані заходи

Виконавці

Доповідачі

Серпень

Перспективи діяльності та розвитку факультету впродовж 2019-2020 і наступних років (навчально-методична, наукова та виховна робота);

Деканат, завідувачі кафедр Осовська І.М.

Беженар І.В.

Собков Ю.В.

Декан факультету Осовська І.М.

Результати участі викладачів, аспірантів та студентів факультету в міжнародних програмах стажування впродовж травня-липня 2019 р.

викладачі, аспіранти, студенти факультету

Завідувачі кафедр

Підготовка наказів та документації для проходження практики студентами

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Звіт здобувачів, аспірантів, докторантів факультету

Здобувачі, аспіранти, докторанти

Завідувачі кафедр, наукові керівники

Вересень

Затвердження плану засідань вченої ради факультету на 2019-2020  н.р..

 

Секретар Вченої ради

Голова Вченої ради Осовська І.М.

Аналіз результатів вступу 2019

 

Приймальна комісія, Осовська І.М.

Декан факультету Осовська І.М.

 

Затвердження плану роботи методичної ради факультету на 2019-2020  н.р.

Секретар, голови методичних комісій

Голова методичної ради Беженар І.В.

Затвердження плану виховної роботи факультету та плану роботи ради кураторів на 2019-2020  н.р.

Рада кураторів,

Сапожник І.В.

Голова ради кураторів

Затвердження плану роботи студентської ради, профспілкового комітету та студентського парламенту на 2019-2020  н.р.

Заступник декана з виховної роботи Собков Ю.В.

Заступник декана з виховної роботи Собков Ю.В.

Затвердження тематики курсових, дипломних та магістерських робіт

Відповідальні за наукову роботу кафедр

Завідувачі кафедр

Жовтень

Про наслідки ректорських зрізів.

Деканат

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Аналіз результатів першого

модульного контролю студентів 1-6 курсів з фахових та фундаментальних дисциплін.

Деканат

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Затвердження складу ЕК.

Відповідальні за наукову роботу кафедр

Завідувачі кафедр

 

Звіт про результати проходження практики студентами 4 курсу спеціальностей Середня освіта(нім., фр.)  та спеціальностей Філологія (АУП, НУП, ФУП), асистентської практики магістрів 2 курсу спеціальності  Філологія

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Організація навчально-методичної роботи зі студентами 1 курсу (планування, підхід, забезпечення навчальною та методичною літературою)

Викладачі, відповідальні за методроботу на кафедрах

Голова методичної ради Беженар І.В.

Листопад

Хід та наслідки педагогічної практики студентів 4 і 6 курсів

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Керівники педпрактики кафедр

Затвердження видавничих планів навчально-методичної літератури кафедр на 2019 рік

Викладачі, лаборанти кафедр

Завідувачі кафедр

Стан підготовки до захисту

магістерських робіт. Уніфікація критеріїв оцінювання кваліфікаційних робіт на спеціальних кафедрах.

Відповідальні за наукову роботу кафедр

Завідувачі кафедр

Звіт про результати проходження практики студентами

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Грудень

Аналіз наповнення тестів для вступу в магістратуру

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Стан підготовки до ЕК.

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Звіт про результати проходження перекладацької практики студентів 1 курсу ОР «магістр»

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Лютий

Успішність та якість знань студентів 1-5 курсів (денної та заочної форм навчання), результати зимової екзаменаційної сесії

Деканат

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Результати роботи ЕК. Звіт голови ЕК.

Голова ЕК

Голова ЕК

Про стан організаційної та ефективність виховної роботи наставників в академічних групах та в гуртожитку.

Наставники груп

Заступник декана з навчально-виховної роботи Собков Ю.В., старший наставник

Підготовка наказів та документації для проходження практики студентами

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Про стан та проблеми науково- дослідницької роботи студентів факультету іноземних мов..

Завідувачі кафедр

Заступник декана з наукової роботи Косенко А.В.

Підготовка та участь у студентських наукових конференціях. Рекомендації тез до друку.

Завідувачі кафедр

Заступник декана з наукової роботи Косенко А.В.

Березень

 

Стан викладання першої та другої іноземної мови. Стан забезпечення студентів підручниками та їх якість.

Методична комісія

Голова комісії

Звіти про виконання індивідуальних планів наукової роботи аспірантів/докторантів

Аспіранти/докторанти

Аспіранти/докторанти

 

Підготовка молодих науковців на спеціальних кафедрах. Перспективи та проблеми.

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

 

Про стан, шляхи розвитку та вдосконалення сайтів кафедр факультету іноземних мов.

Відповідальні на кафедрах за сайти

Старший лаборант

 

Звіт про проходження педагогічної практики студентами 4-го курсу спеціальності Філологія (англійська мова та література)

Відповідальні за педагогічну практику кафедр

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В.

Квітень

Результати модульного контролю студентів 1-5 курсів з фахових та фундаментальних дисциплін.

Деканат, кафедри

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В., завідувачі кафедр

 

Стан викладання професійної іноземної мови та фахової мови на кафедрах факультету іноземних мов. Проблеми у сучасних навчальних умовах.

Члени методичної ради факультету

Голова методичної ради Беженар І.В., завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Затвердження голів ЕК.

Деканат

Декан факультету Осовська І.М.

Травень

Рекомендації на продовження контрактів.

Викладачі кафедр, лаборанти

Завідувачі кафедр

Звіти аспірантів.

Аспіранти.

Аспіранти, завідувачі кафедр

Червень-

липень

Рекомендації на продовження контрактів.

Викладачі кафедр, лаборанти

Завідувачі кафедр

Результати літньої заліково- екзаменаційної сесії, якість знань студентів 1 -5 курсів денної та заочної форм навчання.

Декан, кафедри

Заступник декана з

навчально-методичної

роботи Колісниченко Т.В., завідувачі кафедр

Звіти голів ЕК

 

Деканат, голова ЕК

Голови ЕК

Звіт старших наставників

спеціальних кафедр про стан виховної та просвітницької роботи в академічнх групах

Наставники кафедри

Старші наставники кафедр

Про роботу Лінгвістичного центру

Відповідальний за роботу Лінгвістичного центру

Відповідальний за роботу Лінгвістичного центру

 

/

 

 

Голова вченої ради факультету                                                                                                                                Ірина ОСОВСЬКА

іноземних мов, д.філол.н., проф. 

  

ЧНУ © 2015