План роботи Вченої Ради
Факультету Іноземних Мов
на 2021-2022 навчальний рік

Місяць
Перелік питань
Серпень
1. Аналіз результатів вступу 2021 року та динаміки контингенту студентів факультету Затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2021-2022 н.р. Затвердження плану роботи методичної ради факультету на 2021-2022 н.р. Затвердження плану виховної роботи факультету та плану роботи ради кураторів на 2021-2022 н.р. Затвердження навчально-методичної та організаційної документації кафедр та факультету (робочих програм, програм практик тощо) Звіти аспірантів, докторантів факультету Рекомендації щодо здійснення навчального процесу Різне
Вересень
1. Затвердження тематики курсових, дипломних та магістерських робіт Затвердження плану роботи студентської ради, профспілкового комітету та студентського парламенту на 2020-2021 н.р. Організація навчально-методичної роботи зі студентами 1 курсу (планування, підхід, забезпечення навчальною та методичною літературою). Про організацію роботи із запобігання академічному плагіату Різне
Жовтень
1. Результати зрізів залишкових знань студентів Аналіз результатів першого модульного контролю студентів 1-6 курсів з фахових та фундаментальних дисциплін Затвердження складу ЕК Організація освітнього процесу на заочній формі навчання Різне
Листопад
1. Затвердження видавничих планів кафедр Стан підготовки до захисту магістерських робіт Різне
Грудень
1. Про стан та організацію підготовки до зимової екзаменаційної сесії Аналіз якості організації, навчально-методичного забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Звіт про результати проходження практики студентами в І семестрі 2021-2022 н.р. Про роботу наукових гуртків факультету за І семестр 2021-2022 н.р. Про основні напрями навчально-методичної роботи викладачів факультету Різне
Січень
1. Звіт про результати роботи ЕК Результати проведення І (вузівського) туру Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Про виховну роботи на факультеті за І семестр 2021-2022 н.р. Про стан та перспективи розвитку міжнародної співпраці факультету Про стан організаційної та ефективність виховної роботи наставників в академічних групах та в гуртожитку в І семестрі 2021-2022 н.р.
Лютий
1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. Стан та результати наукової роботи факультету Про підготовку та участь у студентській науковій конференції. Рекомендації до друку у збірнику матеріалів щорічної студентської конференції ЧНУ тез студентів факультету іноземних мов Аналіз якості змісту освітньо-професійних програм факультету та якості підготовки фахівців за результатами вивчення думки зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів Різне
Березень
1. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету: стан та перспективи Підготовка молодих науковців на спеціальних кафедрах. Перспективи та проблеми Різне
Квітень
1. Аналіз результатів поточного (рубіжного) модульного контролю навчальних досягнень студентів факультету Стан викладання іноземної мови на гуманітарних та природничих факультетах. Проблеми у сучасних навчальних умовах Затвердження складу ЕК для підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Травень
1. Про стан та організацію підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії Аналіз якості організації, навчально-методичного забезпечення та проведення різних видів практик на факультеті. Звіт про результати проходження практики студентами за ІІ семестр 2021-2022 н.р. Звіти аспірантів, докторантів Різне
Червень
1. Рекомендації для продовження контрактів Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання. Звіти голів ЕК про результати підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Звіт про роботу Лінгвістичного центру Різне