ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комісія з Питань Психологічної Підтримки учасників освітнього процесу факультету іноземних мов здійснює свою діяльність щодо забезпечення психологічного та соціального супроводу освітньо-виховного процесу усіх учасників освітнього процесу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету іноземних мов. Вона керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами, наказами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом і Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку, Етичним кодексом і Правилами академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

МЕТА

Метою діяльності Комісії є: сприяння створенню психологічно безпечного середовища на факультеті іноземних мов ЧНУ, позитивного соціально-психологічного в академічних групах здобувачів вищої освіти, колективі професорсько-викладацького складу та осіб, залучених до освітнього процесу факультету іноземних мов ЧНУ; надання психологічної підтримки усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей і завдань системи освіти; сприяння формуванню особистісного, інтелектуального потенціалу здобувачів, їхній соціально-психологічній адаптації, розвитку мотивації, творчих здібностей, інформаційно-комунікаційних навичок, креативності, критичного мислення, інклюзивної, мовної компетентностей та ін.; сприяння особистісному та професійному зростанню, суб’єктивному благополуччю та збереженню психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

  • сприяння вільному і гармонійному професійному й особистісному розвитку особистості в сучасному суспільстві на всіх етапах її становлення і самореалізації;
  • психологічна підтримка усіх учасників освітнього процесу;
  • профілактика та корекція відхилень у психічному та особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, у поведінці учасників освітнього процесу;
  • сприяння створенню безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпеченню додаткової підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами;